[BACK]

1942/05 - x Coral Sea - Operation "MO"
[BACK TO TOP OF PAGE]
Tulagi Landing Group - TulLandGrp
RAdm Kijohide Shima
DD DesRon6/DesDiv23: Juzuki, Kikuzuki
PC Toshi Maru #3, Tama Maru #8
CM Okinoshima, Koie Maru
AM Nr.1, Nr.2, Hagoromo Maru, Noshiro Maru #2, Tama MAru
AP Azumasan Maru
42/05/04 Tulagi area - attacked by planes from Yorktown - Kikuzuki sunk
Port Moresby Landing Group - PMLandGrp - Attack Force
RAdm Sadamici Kadzioka
CL Jubari
DD DesRon6: DesDiv29: Oite, Asanagi
DesDiv30: Mucuki, Mocizuki, Jajoi

42/05/09 arrived Shortlands
Transport Group - TranGrp
RAdm Katsuo Abe
AP 11 (6 Army, 5 Navy)
AR Oshima
AO Gojo Maru, Hojo Maru, Iro
CM Cugaru, Nr.20, Hagoromo Maru, Noshiro Maru #2, Fumi Maru #2
Covering Force - CovFor
RAdm Aritomo Goto (ComCruDiv6)
CV Shoho
CA CruDiv6: RAdm Aritomo Goto: Aoba/DF, Kako, Furutaka, Kinugasa
DD Sazanami
Supporting Force - SupFor
RAdm Kuninori Marushigo (ComCruDiv18)
CL CruDiv18: Tenrju, Tacuta
AV Kamikawa Maru
PG Keijo Maru, Seikai Maru, Nikkai Maru
Striking Force - StrFor
VAdm Takeo Takagi
CV CarDiv5 (RAdm Cuici Hara): Shokaku, Zuikaku
CA CruDiv5 (VAdm Takagi): Mjoko/FF,Haguro
DD DesRon10/DesDiv7: Akebono, Ushio
DesRon1/DesDiv27: Ariake, Jugure, Shiracuju, Shigure
AO Toho Maru

42/04/23 Mjoko, Haguro, Akebono departed Jokosuka for Truk
42/04/24 Shoho departed Jokosuka for Truk
42/04/25 CarDiv5 with DesDiv27 arrived Truk
42/04/27 Mjoko, Haguro, Akebono arrived Truk
42/04/29 Shoho arrived Truk
42/04/30 CovFor departed Truk
42/05/01 StrFor departed Truk
42/05/03 CovFor cover Tulagi landing
42/05/07 sinking Neosho (15-35S, 155-36E) and Sims (15-10S, 158-05E)
42/05/08 B A T T L E - Shokaku disabled - 3 bombs - detached out of battle area escorted by Ushio and Jugure
42/05/09 StrFor - Shokaku detached to homeland for repairs
42/05/14 sail around Truk
42/05/15 StrFor arrived Truk
Submarine Force - SubFor
Cap Noboru Ishizaki
SS I 21, I 22, I 24, I 28, I 29, RO 33 and RO 34

[BACK]